30 procent van de bedrijven die te maken heeft met de informatieplicht geeft aan dat het onderwerp ‘energie besparen’ hierdoor (veel) meer prioriteit heeft gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft dit bureau onderzocht wat het beleidseffect is van de informatieplicht energiebesparing.

Informatie- en energiebesparingsplicht

In 2019 is aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer een informatieplicht toegevoegd. Middelgrote ondernemingen en instellingen die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgasequivalent gebruiken – zogenaamde Wet milieubeheer-inrichtingen – hebben in Nederland de volgende verplichtingen:

 

      • energiebesparingsplicht: alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar te treffen
      • informatieplicht:  1 keer per 4 jaar te rapporteren over de getroffen maatregelen

Deze maatregelen staan op Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing die voor 19 bedrijfstakken zijn opgesteld. Deze maatregelen hebben alle een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

50.000 bedrijven en instellingen

Het rapporteren van deze informatie vindt plaats via het eLoket van RVO. De overheidsorganisatie heeft tot half augustus 50.697 rapportages ontvangen voor 57.537 Wet milieubeheer-inrichtingen.

Bij de introductie van de informatieplicht in 2019 werd aangekondigd dat deze plicht zou worden geëvalueerd om de geleerde lessen te gebruiken bij de volgende ronde van de informatieplicht in 2023. Voor het evaluerende onderzoek dat Kantar nu heeft uitgevoerd, zijn 10.500 bedrijven en instellingen benaderd van de in totaal circa 50.000 bedrijven en instellingen die hebben gerapporteerd bij RVO. Aan de enquête hebben 1.056 bedrijven en instellingen uiteindelijk deelgenomen.

Meer prioriteit

Bij 66% van de bedrijven en instellingen die hebben gerapporteerd, was het onderwerp ‘energie besparen’ al vóor de informatieplicht een (heel) belangrijk onderwerp. Bijna 3 op de 10 bedrijven geven aan dat het onderwerp ‘energie besparen’ (veel) meer prioriteit heeft gekregen dankzij de informatieplicht.

Circa 3 op de 10 bedrijven geven aan meer inzicht te hebben gekregen in de besparingsmogelijkheden voor hun bedrijf dankzij de informatieplicht. Bij een even grote groep is dit echter niet het geval.

e ingewikkeld

De erkende maatregelenlijst maakte het voldoen aan de informatieplicht voor 41% van de bedrijven gemakkelijker en voor 13% moeilijker. Dit kwam veelal doordat de technische randvoorwaarden te ingewikkeld werden gevonden (60 %) en doordat de benodigde informatie over deze randvoorwaarden moeilijk te achterhalen was (59%).

Alle maatregelen uitgevoerd

27% van de bedrijven en instellingen heeft alle toepasselijke erkende maatregelen uitgevoerd. 6 op de 10 bedrijven hebben (nog) niet alle maatregelen uitgevoerd. Middelgrote verbruikers hebben vaker alle toepasselijke maatregelen al uitgevoerd (30%) dan grote verbruikers (23%).

Van de bedrijven en instellingen die (nog) niet alle maatregelen hebben uitgevoerd, geeft 22% aan alle maatregelen nog uit te gaan voeren. 4 % geeft aan ook nog maatregelen uit te voeren, maar niet allemaal. 57% is van plan ten minste nog 1, maar maximaal 4 toepasselijke erkende maatregelen uit te voeren.

Hernieuwbare energie

Het merendeel van de bedrijven en instellingen is van plan, naast de toepasselijke erkende maatregelen, extra CO2-reducerende maatregelen te nemen (64%). Bedrijven die meer inzicht hebben gekregen in de besparingsmogelijkheden dankzij de informatieplicht, gaan vaker extra investeren in onderstaande CO2-reducerende maatregelen.

Extra CO2-reducerende maatregel

Percentage

Er gaat extra worden geïnvesteerd in energiebesparing

61%

Er gaat worden geïnvesteerd in eigen opwek van hernieuwbare energie

36%

Er gaat hernieuwbare energie worden ingekocht

13%

Anders

19%

Opvallend is dat bedrijven die hebben aangegeven niet meer inzicht te hebben gekregen in besparingsmogelijkheden dankzij de informatieplicht, vaker gaan investeren in eigen opwek van hernieuwbare energie (43%) dan de bedrijven die meer inzicht gekregen hebben in besparingsmogelijkheden (33%).

Bron: LED Magazine 8 september 2021