Dinsdag 21 september 2021 is de Miljoenennota gepresenteerd. Het kabinet verhoogt de uitgaven om de energietransitie verder aan te jagen met totaal € 6,8 miljard euro, verdeeld over de komende jaren.

 De € 6,8 miljard gaan naar:

  • subsidies en investeringsaftrek om te helpen bij verduurzaming waaronder SDE++, elektrisch rijden, MIA/VAMIL
  • duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen: ETS, besparingsplicht, stimulans circulaire economie
  • de energie-infrastructuur van de toekomst: waterstof, warmte, wind op zee en walstroom
  • maatregelen voor minder CO2 in de industrie
  • de nieuwe tarieven tarieven energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) voor 2022
  • de uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord.

 Hieronder een uitgebreider overzicht van de meest relevante voorstellen voor energieprijzen, investeringsmogelijkheden voor verduurzaming, energiesubsidie en energiebelasting.

 

SDE++ verhoogd met 3 miljard

Komend jaar wordt de SDE++ verhoogd met € 3 miljard. Het gaat om een bedrag van € 200 miljoen per jaar, voor een periode van 15 jaar. Deze verhoging maakt het mogelijk voor bedrijven om meer projecten uit te voeren om de CO2-emissie te verlagen. Opvallende elementen zijn het verhogen van het plafond voor CCS, afvang en opslag van CO2, met 2,5 megaton en de mogelijke schotten in de SDE, zodat er meerdere technieken in aanmerking komen voor afdekking van de onrendabele top bij de operationele kosten, denk hierbij aan warmtenetten.

Waterstof- en warmte-infrastructuur: 1,1 miljard

Het kabinet maakt € 750 miljoen vrij voor ontwikkeling en uitrol van de waterstofbackbone. Deze is cruciaal in de energietransitie van fossiele naar schone energie. Voor de warmtelink in Zuid- Holland wordt € 400 miljoen vrijgemaakt.

Voor onderzoek naar meer wind op zee 150 miljoen

Het kabinet wil de huidig geplande hoeveelheid windenergie op zee van 11,5 GW verhogen naar 21 GW in 2030. Hiervoor worden diverse studies uitgezet, op het vlak van ruimte en ecologische randvoorwaarden, om te kunnen besluiten over locaties en aanlanding. Hiervoor wordt nu € 150 miljoen euro vrijgemaakt. 

ETS 80,6 miljoen: Indirecte kosten compensatie en energiebesparingsplicht

Voor de indirecte kosten compensatie (IKC) wordt € 80,6 miljoen vrijgemaakt. Hiermee kunnen bedrijven gecompenseerd worden voor de extra energiekosten als gevolg van CO2-emissiehandel. Hiermee sluit Nederland aan bij gelijksoortige regelingen in omringende landen en wordt weglek van CO2-emissies naar het buitenland voorkomen en een gelijk speelveld geborgd. Daarnaast komt er een energiebesparingsplicht voor bedrijven die onder het ETS (emissiehandel) vallen. 

Stimulans Circulaire Economie 30 miljoen

Het kabinet maakt € 30 miljoen extra vrij als onderdeel van het aanvullende klimaatpakket om initiatieven voor een circulaire economie te steunen. Dit is verdeeld over 2022, 2023 en 2024 met € 10 miljoen per jaar, waarbij € 5 miljoen per jaar naar de subsidieregeling CE-ketenprojecten in het mkb gaat en € 5 miljoen per jaar naar het Versnellingshuis Nederland Circulair.

Daarnaast werkt het kabinet aan een nieuwe set doelen voor de circulaire economie. De eerdere kabinetsambitie om in 2030 50% minder nieuwe grondstoffen te gebruiken is genuanceerd tot een richtinggevende ambitie, in plaats van een afrekenbaar doel. Er wordt gedacht aan prestatie- en effectdoelen op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit en leveringszekerheid van grondstoffen, waar de meeste milieu-impact kan worden behaald.

Verduurzaming gebouwde omgeving 1,3 miljard

Er wordt € 1,3 miljard vrijgemaakt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het geld is bestemd voor investeringen in isolatie en hybride CV’s. Daarnaast wordt er voor een periode van 3 jaar € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor de investeringsaftrek MIA/VAMIL. Hierdoor kunnen meer bedrijven die investeren in de verduurzaming van de bedrijfsprocessen gebruik maken van deze fiscale stimuleringsregeling.

60 miljoen om elektrisch autorijden te blijven stimuleren

Dankzij succesvol stimuleringsbeleid worden er momenteel meer elektrische auto’s verkocht dan het groeipad van het Klimaatakkoord voorzag. De stimuleringsregelingen voor de aanschaf van elektrische personenauto’s zijn populair. Daarom zal het kabinet de komende drie jaar 60 miljoen euro extra vrijmaken om de markt te helpen consumenten te verleiden voor een elektrische auto te kiezen.

Ook 28 miljoen extra steun voor aanschaf zero emissie bestelauto

In 2025 mogen in 30 grote steden in ons land alleen nog maar zero emissie bestelauto’s de stad in. Om ondernemers daarbij te helpen is in 2019 al afgesproken dat het Rijk € 185 miljoen euro reserveert om ondernemers tegemoet te komen bij de aanschaf van een nieuwe zero emissie bestelauto. Echter, dat is niet afdoende om alle MKB-ondernemers met een eigen fossiel aangedreven voertuig een steuntje in de rug te geven. Daarom is er in de begroting van 2022 alvast € 28 miljoen extra vrijgemaakt voor dit doel.

Slim CO2-uitstoot registreren bij werkgebonden personen mobiliteit

Komend begrotingsjaar zal ook de wet in werking treden die het registreren van CO2 uitstoot in de werkgebonden personenmobiliteit van 100+ bedrijven verplicht stelt. Dit om tegemoet te komen aan de 1 megaton CO2 reductieafspraak uit het klimaatakkoord. 

Impuls voor walstroom in de scheepvaart: 150 miljoen euro

Met oog op de noodzaak ook CO2-uitstoot in de (zee)scheepvaart terug te dringen en de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren, beoogt het kabinet walstroomvoorzieningen voor gemeerde schepen te helpen faciliteren. Dit voorkomt immers het gebruik van fossiel aangedreven generatoren op stilliggende schepen. Het kabinet maakt hier € 150 miljoen voor vrij.

150 miljoen voor duurzaam bouwen aan infrastructuur

Het kabinet wil onderhoud, beheer, renovatie en vervanging van infrastructuur zo duurzaam mogelijk doen. Om dat duurzaam te kunnen doen, heeft dit kabinet € 150 miljoen vrijgemaakt. Een deel van dat budget is geoormerkt voor het subsidiëren van de aanschaf van duurzame bouwvoertuigen door ondernemers.

Nieuwe tarieven energiebelasting

De totale energiebelastingdruk zal voor vrijwel alle huishoudens in 2022 licht stijgen. Het kabinet volgt daarmee de reeds ingezette trend. De energiebelasting op stroom daalt met 2,6% per kWh. Terwijl die voor gas met 4,2% per m3 stijgt. De vermindering energiebelasting is een aanfluiting. Die wordt met € 1,21 verhoogd.

Nieuwe tarieven Opslag Duurzame Energie (ODE)

Iedereen draagt via hun energierekening bij aan investeringen in duurzame energie. Dat is in de vorm van belasting en heet de Opslag Duurzame Energie of ODE. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijven sinds 2020 meer ODE belasting bijdragen dan huishoudens. Nu wordt aan de hand van het verbruik van bedrijven het nieuwe tarief ODE berekend. 

Verlaagde tarief ODE blijft bij openbare laadpalen

Goed nieuws voor elektrische rijders: het verlaagde tarief energiebelasting wordt tot eind 2022 verlengd voor openbare laadpalen. Dat betekent dat u bij het opladen van uw elektrische voertuig tot dan geen ODE betaalt over de energiekosten van openbare laadpalen.

Nationaal Milieu Programma

In 2022 wordt gewerkt aan de totstandkoming van het Nationaal Milieuprogramma (NMP), als uitwerking van het Nationaal Milieubeleidskader (NMK). Dit programma beschrijft de doelen en het concrete pad naar een schone, veilige en gezonde leefomgeving in 2030 en 2050. Naar verwachting wordt het NMP eind 2022 gepubliceerd.

 

 

 

 

Bronnen: Energie-Nederland, VNO-NCW, RVO